Statut Tyskiego Związku Skata Sportowego

STATUT

Tyskiego Związku Skata Sportowego

Rozdział I

§ 1.

Tyski Związek Skata Sportowego w skrócie TZSS zwany w dalszym ciągu Związkiem jest stowarzyszeniem podlegającym rejestracji i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2.

1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest
    miejscowość Tychy.
2. Związek ma prawo tworzenia jednostek terenowych.
3. Jednostkę terenową powołuje grupa sympatyków gry w skata w liczbie minimum 6
    osób.

§ 3.

1. Związek może być członkiem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
    organizacji skata.
2. Związek może się zrzeszać z innymi organizacjami.

§ 4.

Związek jest stowarzyszeniem samorządnym i działa na podstawie ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach, działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 5.

1. Związek używa godła ustalonego przez Zjazd Delegatów. 2. Władze Związku używają
    pieczęci określające jej nazwę, której wzór ustali Zarząd Związku.

§ 6.

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach prawa.

Rozdział II

§ 7.

Cele Związku.

1. Celem TZSS jest: rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej - Skat.
    Uprawianie sportu-Skat jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z obowiązującymi
    przepisami w tym zakresie. Gra w Skata pozwala na aktywny udział w życiu
    społecznym, poprawia dyspozycję ruchową rąk oraz utrzymuje pamięci dobrej kondycji.
2. Tyski Związek Skata Sportowego:
    a) wykorzystuje i rozwija intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne
        walory skata szczególnie wśród młodzieży,
    b) szerzy wiedzę o walorach skata oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej
        dziedzinie,
    c) krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair oraz kulturę obyczajów,
    d) upowszechnia wiedzę o wynikach sportowych,
    e) upowszechnia wiedzę o historii i teorii gry w skata,
3. Do zadań TZSS należy w szczególności:
    a) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
    b) reprezentowanie skatowego sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach
        oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
    c) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego,
    d) określanie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników,
    e) ustalanie zasad i trybu przynależności zawodników do jednostki podstawowej,
    f) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów
        dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem
        tych reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencji,
        trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar,
    g) przyznawanie licencji sędziego sportowego i określanie niezbędnych warunków
        umożliwiających wypełnianie ich funkcji,
    h) podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
        celów Związku.

§ 8.

TZSS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Popularyzowanie gry w skata, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych,
2. Umożliwianie zrzeszania się miłośnikom skata w jednostkach organizacyjnych,
3. Organizowanie i prowadzenie:
    a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych,
        pucharowych, treningów propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem
        współzawodnictwa sportowego,
    b) szkolenie i doszkalanie sędziów i działaczy,
    c) obozów i wczasów rekreacyjno-skatowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych,
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych
    TZSS zwłaszcza w zakresie:
    a) rozwijanie skata wśród młodzieży,
    b) prowadzenie klasyfikacji sportowej,
    c) realizacji kalendarza imprez sportowych TZSS,
    d) prowadzenie ewidencji jednostek terenowych, zawodników, sędziów i działaczy,
    e) prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji dokumentacji
        i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
5. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad
    przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku
    oraz przepisów i zasad uprawiania skata,
6. Ustanawianie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją
    celów TZSS,
7. Inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych,
    z zakresu teorii skata,
8. Prowadzenie działalności wydawniczej,
9. Otaczanie opieką i popieranie skata organizowanego w formie imprez środowiskowych,
    branżowych, zawodów skata dla osób niepełnosprawnych, itp.
10. Podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez TZSS
      działalności statutowej,

Rozdział III

§ 9.

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspierających.

§ 10.

Członkiem Zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania, jak również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, który złoży pisemną deklarację o przystąpienie do Związku, uiści stosowną opłatę i wyrazi wolę czynnego urzeczywistniania celów Związku.

§ 11.

1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
    prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego
    i biernego prawa
    wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
    osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
    stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału
    w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego
    i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka
    organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być
    wybierani do władz tej jednostki.

§ 12.

Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Delegatów Związku osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się w urzeczywistnianie celów Związku. Członek Honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich i ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego TZSS.

§ 13.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność związku i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd TZSS Członka wspierającego przyjmuje i odwołuje w drodze uchwały Zarząd TZSS.

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
2) brania udziału w Zjeździe delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu
    o uchwalone przez Zarząd Związku zasady wyborcze,
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
    Związku,
4) zgłaszania wniosków, postulatów, zapytań i skarg dotyczących działalności Związku,
5) noszenia odznaki Związku,
6) członek TZSS ma prawo do obrony

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Związku,
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Związku,
4) zgłaszania wniosków, postulatów, skarg dotyczących działalności Związku.

§ 15.

Członek wspierający ma prawo:

1. brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach
2. korzystać z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu
3. zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności

§ 16.

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
    Związku, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Związku.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
    członkowskich lub innych zobowiązań.
4. Wykluczenia na podstawie orzeczenia organów dyscypliny Związku z zachowaniem
    trybu odwołania na zasadach statutowych.

Rozdział IV

Władze oraz zasady organizacyjne Związku

§ 17.

1. Władzami Związku są:
    Zjazd Delegatów.
    Zarząd Związku,
    Komisja Rewizyjna,
2. Władzą jednostek terenowych jest zebranie ogólne członków, które wybiera spośród
    siebie Prezesa i Skarbnika,
a) Jeśli ilość członków terenowej jednostki organizacyjnej pozwala, to może ona wybrać
    w trzyosobowym składzie: Zarząd i Komisję Rewizyjną,
b) Jednostkę terenową na zewnątrz reprezentuje Prezes

§ 18.

Organami Doradczymi i Dyscyplinarnymi Związku są:
  - Komisja Dyscyplinarna,
  - Sąd Skatowy,

§ 19.

1. Władze TZSS pochodzą z wyboru.
2. Zasady wyboru władz uchwala każdorazowo Zjazd Delegatów.
3. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do
    głosowania.
4. Kadencja Władz i organów Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
    głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych delegatów.
5. Mandat delegata na zjazd jest ważny w okresie całej kadencji.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów.
2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku.
4. Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący
    i sekretarz.
6. Prezydium Zjazdu Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym większością głosów.
7. Tryb wyborczy określa ordynacja wyborcza zatwierdzona przez Zjazd.
8. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje w szczególnie uzasadnionych
    przypadkach:

a). Zarząd Związku,
b). Komisja Rewizyjna Związku,
c). co najmniej 2/3 jednostek terenowych,
d). co najmniej 50% członków Związku
e). Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać Zjazd Delegatów w ciągu 3 miesięcy, od dnia
     otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 8 punkt. b,c,d.
f). Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany

9. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Związku powiadamia
    delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
10. Uchwał Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
      przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 21.

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Związku należy:

1. Uchwalenie programu działalności, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji
    Dyscyplinarnej.
3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu
    Zarządowi,
4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze.
5. Wybór Prezesa, Zarząd, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej zgodnie
     z ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez Zjazd Delegatów.
6. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu Delegatów.

§ 22.

1. Zarząd Związku jest władzą Związku. kieruje on całokształtem działalności Związku,
    zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi
    odpowiedzialność przed Zjazdem Delegatów.
2. Zarząd Związku składa się z 5-7 członków w tym Prezes.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Związku są: Prezes lub
    Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku. Posiedzenia
    Zarządu zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
    przy, obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
6. Zarząd Związku może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie nie
    przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

1) Realizacja uchwał Zjazdu Delegatów,
2) Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej,
3) Ustalanie budżetu Związku,
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
    i ruchomego,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwoty
    jednorocznego budżetu Związku,
7) Zwoływanie Zjazdu Delegatów,
8) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów,
10) Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych,
11) Prowadzenie centralnego rejestru jednostek terenowych,
12) Koordynowanie działalności jednostek terenowych,
13) Zawieszanie w czynnościach Zarządów jednostek terenowych, jeżeli ich działalność
      jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz
      Związku i powołanie Zarządu Tymczasowego.
14) Zawieszanie uchwał jednostek terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami
      prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
15) Uchwalanie regulaminów.
16) Rozpatrywanie odwołań od uchwał jednostek terenowych,
17) Uchwalenie trybu i ilości delegatów na Zjazd.

§ 24.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
    Związku i podległych jednostek organizacyjnych.
2. Składanie sprawozdania na Zjeździe Delegatów Związku wraz z oceną działalności
    i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
3. Przedstawianie Zarządowi Związku wniosków w sprawie działalności oraz podległych
    mu klubów i sekcji.
4. Kontrola działalności Związku i podległych mu Klubów i Sekcji odbywa się, co
    najmniej raz w roku.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
    głosów przy, obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków komisji.
6. Komisja Rewizyjna może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie nie
    przekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.

Rozdział VI

Nagrody, odznaczenia i kary

§ 25.

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju skata działaczy,
    zawodników, sędziów, członków TZSS oraz innych osób fizycznych i prawnych.
2. TZSS może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród państwowych
    i ogólno sportowych dla osób wymienionych w pkt 1.

§ 26.

Związek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych TZSS,

§ 27.

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, naruszania etyki sportowej i zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Związku uprawniona jest Komisja Dyscyplinarna.

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 - 5 członków.
2. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
    głosów przy, obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków komisji.
3. Komisja Dyscyplinarna może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie
    nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.

§ 28.

Do orzekania w sprawach przepisów gry uprawniony jest jedynie Sąd Skatowy w liczbie 3 osób, który powołuje Zarząd TZSS i współpracuje z Międzynarodowym Sądem Skatowym.

§ 29.

Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kary określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd TZSS.

Rozdział V


Majątek Związku

§ 30.

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.

§ 31.

Na fundusze Związku składają się;

1) składki i opłaty członkowskie,
2) wpływy z zawodów skata, (składka startowa, turniejowa),
3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
4) wpływy z działalności statutowej,
5) darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
6) opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników,
7) opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,
8) inne wpływy uzyskane n p. ze sponsorowania lub działalności reklamowej,
9) inne dochody z działalności Związku, jeżeli Związek podejmie działalność gospodarczą.

§ 32.

1. Dochodami i majątkiem TZSS zarządza Zarząd TZSS, a dochodami jednostek
    terenowych - ich władze.
2. Cały dochód TZSS może być przeznaczony tylko na działalność statutową.
3. Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku składają dwie osoby: Prezes lub
    Wiceprezes i Skarbnik.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§ 33.

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku wymagają Uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

1) W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu związku, o majątku decyduje Zjazd
    Delegatów Związku, powołując Komisję Likwidacyjną.
2) W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych
    w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
    Prawo o stowarzyszeniach.

W dniu 22.10.2012r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanawia wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437183

TYSKI ZWIĄZEK SKATA SPORTOWEGO

Do początku strony